Onze bedrijfsgegevens- Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 68 61 99 95

- Geregistreerd bij de Belastingdienst met BTW nummer [ dit nummer wordt niet vermeld om mogelijke ID fraude te voorkomen]

- Geregistreerd bij de Vereniging Mindfulness Based Trainers VMBN onder registratienummer 20191311

- Rekeningnummer IBAN NL83 SNSB 0948 2192 54 

Disclaimer

Definities

Website: www.m3aandachttraining.nl en alle onderliggende pagina’s

Gebruiker: bezoekers van de website

Bedrijf: M3 Aandachttraining, de bevoegde uitgever van alle webpagina's

Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.


M3 Aandachttraining v

v werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig of niet dagelijks actueel is.

v geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd.

v biedt geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website.

v is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waar naar verwezen wordt.

v verschaft informatie op haar website zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleent.

v kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook  ontstaan door het gebruik van de informatie op onze website.

v kan de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen.

v kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/van haar website.

Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website. 

Privacy statement

Toepassing

Dit privacy statement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie persoonsgegevens verwerkt [kunnen] worden door M3 Aandachttraining zijnde v

 v [potentiële] klanten

v bezoekers van de website www.m3aandachttraining.nl

v deelnemers aan bijeenkomsten, cursussen, seminars en trainingen van M3Aandachtraining

v deelnemers consult en advies

v gelieerde organisaties  

v alle overige personen die met M3 Aandachttraining contact opnemen

 

Verwerking van persoonsgegevens

 M3 Aandachttraining verwerkt persoonsgegevens die v

 v een betrokkene zelf persoonlijk [tijdens een bespreking of bijeenkomst], telefonisch, of digitaal [via e-mail of web-formulieren op de website] heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens, wenselijk of noodzakelijk voor de dienstverleningen zoals omschreven op onze website.

v met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers.

v tijdens een bezoek van een betrokkene aan onze website zijn gegenereerd.

  

Doeleinden van gegevensverwerking

M3 Aandachttraining verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden v

v het uitvoeren van een trainings-, bijeenkomst-, seminar en cursusovereenkomst, advies, consult, en de declaraties voor verrichte werkzaamheden.

v het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten, trainingen, seminars en aanverwante dienstverlening  en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd.

v het verbeteren van de website.

v M3 Aandachttraining bewaart geen gegevens omtrent bezoekers van onze website.

  

Rechtsgrond

M3 Aandachttraining verwerkt alleen persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden met v

v toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking.

v uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van voornoemde overeenkomsten, waaronder ook het declareren aan derden, zoals bijvoorbeeld zorgverzekeringsmaatschappij of aan M3 Aandachttraining gelieerde organisaties.

v een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren.

v een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor activiteiten zoals voornoemd omschreven.

 

Verwerker van gegevens

M3 Aandachttraining kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners [verwerkers] inschakelen die uitsluitend volgens instructies van M3 Aandachttraining persoonsgegevens verwerken. M3 Aandachttraining sluit met verwerkers een verwerker-overeenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

  

Het delen van persoonsgegevens met derden

Met toestemming van betrokkene[n] kan M3 Aandachttraining persoonsgegevens met derden delen als dat in het kader van een behandeling, training, consult, bijeenkomst e.d. [bijvoorbeeld een verwijzing] wenselijk of noodzakelijk is, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. M3 Aandachttraining deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In zulke gevallen worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

  

Doorgeven van persoonsgegevens buiten de EER

In beginsel niet van toepassing. Indien dit op een of andere wijze noodzakelijk mocht zijn, draagt M3 Aandachttraining ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Bewaren van gegevens

M3 Aandachttraining bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig of strikt noodzakelijk is. M3 Aandachttraining hanteert in beginsel volgende wettelijke bewaartermijnen met betrekking tot v

v eventuele medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van een overeenkomst.

v [ financieel ] administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens.

 

Wijzigingen privacy-statement

M3 Aandachttraining behoudt zich het recht voor dit privacy-statement te wijzigen. Een vernieuwde versie van het privacy-statement wordt op de website van M3 Aandachttraining gepubliceerd. Het is raadzaam dit privacy-statement regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

 

Over rechten, vragen en klachten

U hebt het recht om M3 Aandachttraining te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken.

Hierover kunt u contact opnemen met Marieke van Tol door een e-mailbericht te sturen naar admin@m3aandachttraining.nl

Ook bij vragen of eventuele klachten over de wijze waarop M3 Aandachttraining persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Marieke van Tol door een e-mailbericht te sturen naar admin@m3aandachttraining.nl

Een klacht trachten wij altijd naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot Autoriteit Persoonsgegevens (AP).  


 
 
 
 
E-mail